Onze missie
 

Doelstellingen

  • Het centrum is een eerstelijnsdienst waar mensen terecht kunnen met allerlei vragen en problemen. De hulpverlening is gratis.
  • We voorzien een ruime en dagelijkse permanentie.
  • We werken volgens de methoden van het maatschappelijk werk en bieden sociale en psychosociale hulp. We streven ernaar om de problemen die de ontplooiing van de hulpvrager belemmeren, op te heffen of te verminderen.
  • We willen de cliënt helpen door te zorgen voor een eerste opvang, zijn situatie te analyseren en hem de nodige begeleiding en opvolging te bieden.
  • We werken vanuit volgende principes:
     - We stimuleren de actieve medewerking van de cliënt of het cliëntsysteem bij het zoeken van een oplossing of aanpak van het probleem. 
     - We trachten de cliënt een betere toegang tot de maatschappelijke voorzieningen en zijn grondrechten te waarborgen. We pogen om de maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen.
     - Indien nodig verwijzen we de cliënt door naar een meer bevoegde of gespecialiseerde dienst.
  • We werken vanuit een professionele houding, met de nodige discretie en juiste hantering van het beroepsgeheim.
  • Institutionele tekortkomingen en leemten waarmee we geconfronteerd worden, signaleren we aan de bevoegde overheden en instanties en we formuleren voorstellen voor bijsturing.

 

Doelgroep

Het centrum is werkzaam binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ontvangt alle hulpvragers zonder onderscheid van geslacht, politieke, culturele, raciale, filosofische, religieuze of seksuele aard.

Wij bieden hulp en opvang aan in het Nederlands of in het Frans, naargelang de taalkeuze van de hulpvrager.

Onze aandacht gaat in de eerste plaats naar:

     - alleenstaanden;
     - gezinnen die moeilijkheden ondervinden om tot een volledige en bevredigende ontplooiing te komen;
     - de meest kwetsbaren in de samenleving.